Novice kluba

OBVESTILO ZA ČLANE !

IZREDNI OBČNI ZBOR

Sklicujem izredni občni zbor, ki bo v ponedeljek, dne.: 14.09.2020 ob 18h v veliki telovadnici OŠ Polje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev izrednega občnega zbora
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Izvolitev delovnega predsednika, preštevalca glasov, dveh overiteljev in zapisnikarja
4. Odstopne izjave predsednika kluba, predsednika NO in člana DK
5. Volitve novega predsednika in novih članov v odbore kluba (IO,NO,DK)
6. Razno

Na zbor so vabljeni vsi člani kluba, člani izvršnega in nadzornega odbora. V primeru nesklepčnosti, se bo občni zbor začel ob 18.30 h, v skladu z 21. členom statuta kluba.

Športni pozdrav!

Ljubljana, 06.09.2020

KK Zmaj
namestnik predsednika
Zlatko Tkalec

Dobavitelj opreme