Novice kluba

Občni zbor

30. REDNI OBČNI ZBOR

Sklicujem 30. redni občni zbor, ki bo v petek, dne. 18.02.2022 ob 19h v telovadnici Športnega društva Polje z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev rednega občnega zbora
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Izvolitev delovnega predsednika, preštevalca glasov, dveh overiteljev in zapisnikarja
4. Poročila organov kluba o poslovanju v letu 2021 (IO, NO)
5. Poslovna politika KK Zmaj v letu 2022
6. Razno

Na zbor so vabljeni vsi člani kluba, člani izvršnega in nadzornega odbora. V primeru nesklepčnosti, se bo občni zbor začel ob 19.30 h, v skladu z 21. členom statuta kluba.

Materiali in poročila za občni zbor so dostopni pri trenerjih skupin v času treningov.

Športni pozdrav!

Ljubljana, 10.02.2022

KK ZMAJ
Predsednik kluba
Kruno Šegovič

Dobavitelj opreme