Novice kluba

28. redni občni zbor

  1. REDNI OBČNI ZBOR (VOLILNA SKUPŠČINA)

Sklicujem 28. redni občni zbor, ki bo v sredo dne 29.01.2020 ob 18h v telovadnici OŠ Polje z naslednjim dnevnim redom:

  1. Otvoritev rednega občnega zbora
  2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. Izvolitev delovnega predsednika, preštevalca glasov, dveh overiteljev in zapisnikarja
  4. Volitve novih odborov kluba (IO,NO,DK)
  5. Razno

 

Na zbor so vabljeni vsi člani kluba, člani izvršnega in nadzornega odbora. V primeru nesklepčnosti, se bo občni zbor začel ob 18.30h, v skladu z 21. členom statuta kluba.

Športni pozdrav!

 

Ljubljana, 23.01.2020                                                         KK ZMAJ

Matija Sevšek

 

 

28 redni občni zbor

Dobavitelj opreme