Novice kluba

26. redni občni zbor kluba

Sklicujem 26. redni občni zbor kluba in izredne volitve, ki bodo v torek dne 27.6.2017 ob 18.15 v telovadnici OŠ Polje, Polje 358, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

 1. Otvoritev občnega zbora
 2. Ugotovitev sklepčnosti
 3. Izvolitev delovnega predsednika, preštevalca glasov, dveh overiteljev in zapisnikarja
 4. Potrditev dnevnega reda
 5. Poročilo izvršnega odbora
 6. Poročilo nadzornega odbora
 7. Poslovna politika v letu 2017
 8. Razrešitev dosedanjega predsednika kluba
 9. Odstop članov IO
 10. Volitve v organe kluba
 11. Volitve novega predsednika kluba
 12. Sprejem statuta
 13. Razno

Gradivo za občni zbor je na voljo pri trenerju kluba od ponedeljka do četrtka v času treningov. Na občni zbor so vabljeni vsi člani kluba, člani izvršnega in nadzornega odbora. V primeru nesklepčnosti, se bo občni zbor začel ob 18.45, v skladu z 22. členom statuta kluba.

 

Športni pozdrav!

David Lavrič

 

Ljubljana, 14.6.2017

Dobavitelj opreme